Kiedy można uzyskać alimenty od byłego małżonka?

Podczas rozwodu istotne jest ustalenie wielu spraw, w tym tego kto i w jakim wymiarze opiekuje się wspólnymi dziećmi, a także w jaki sposób ma zostać podzielony wspólny majątek. Jedną z istotnych kwestii jest również obowiązek alimentacyjny, który zazwyczaj kojarzy się z płatnościami na wspólne małoletnie dzieci, ale nie wszyscy są świadomi tego, że może dotyczyć również samego współmałżonka i to niezależnie od tego, czy w małżeństwie były dzieci, czy też nie.

Alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie

Gdy oboje małżonkowie dogadali się, że chcą przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie, nie oznacza to, że nie może powstać między nimi obowiązek alimentacyjny. Często zdarza się tak, że po ustaniu małżeństwa sytuacja jednej z jego stron, zazwyczaj tej, która miała mniejsze zarobki lub w ogóle nie pracowała zawodowo, ulega pogorszeniu. Wtedy współmałżonek znajdujący się w niedostatku może wystąpić o alimenty, czyli domagać się od drugiego takich środków finansowych, które są potrzebne do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb i jednocześnie są możliwe do spełnienia przez drugą stronę, gdy bierze się pod uwagę jej zarobki i posiadany majątek. Obowiązek ten trwa przez pięć lat od orzeczenia rozwodu i może być przedłużony jedynie wtedy, gdy pojawią się wyjątkowe okoliczności, takie jak na przykład kalectwo czy choroba.

Alimenty, gdy orzeczono rozwód o winie

Gdy w sprawie rozwodowej sąd orzekł winę obojga małżonków, czyli gdy każdy z nich przyczynił się do rozpadu pożycia, wtedy (podobnie jak w rozwodzie bez orzekania o winie) ta strona, która popadła w niedostatek, może domagać się alimentów. Jedyna różnica jest taka, że obowiązek ten nie będzie ograniczony w czasie – nie wygasa po pięciu latach. Warto jednak pamiętać, że ustaje on w każdym przypadku wtedy, gdy małżonek żyjący w niedostatku zawarł ponowny związek małżeński.

Natomiast gdy rozwód nastąpił z orzeczeniem winy tylko jednej ze stron, sytuacja jest trochę inna. Wtedy poszkodowany małżonek może domagać się alimentów nawet wtedy, gdy nie znalazł się w niedostatku. Wystarczy, że udowodni obniżenie się jego stopy życiowej w porównaniu z tym jaka była podczas trwania związku małżeńskiego. Alimenty te mogą być płacone bez żadnych ograniczeń czasowych (dożywotnio), a ich obowiązek wygasa dopiero wtedy, gdy były małżonek, na którego płacone są alimenty, zawrze kolejne małżeństwo. Dodatkowo warto zdawać sobie sprawę z tego, że rozdzielność majątkowa podczas trwania małżeństwa nie znosi obowiązku alimentacyjnego po orzeczeniu rozwodu.